စည်းမျဉ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ
ဤစည်မျဉ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များသည်(စည်းမျဉ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ) သည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် အသုံးပြုသူ( အသုံးပြုနေသည့်သင်အပါအဝင် “အသုံးပြုသူများ”) နှင့် International Nutrition Co., Ltd. ( “International Nutrition Co., Ltd.” )နှစ်ခုအကြား ဥပဒေအရချုပ်ဆိုထားသည့် သဘောတူညီမှု တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုပေးရန်ဖြစ် ပါသည်။ International Nutrition Co., Ltd. ကုမ္ပဏီများအုပ်စု၏ အဖွဲ့ဝင်တိုင်း ဆိုသည်မှာ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ၊ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ်ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ မူရင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက် များတွင် “ကျွန်ုပ်” နှင့် “ကျွန်ုပ်တို့ကို” ဆိုသည်မှာ International Nutrition Co., Ltd. ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုမည်(“ရပ်ဆိုင်းမည်”) ဆိုပါက ကိုက်ညီသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) နှင့် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာမူဝါဒ တို့အပါအဝင် သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကို သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို သင့်အနေဖြင့်သဘောမတူပါက ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ယေဘုယျအချက်များ
 1. ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည် International Nutrition Co., Ltd. မှ သတင်း အချက်အလက်များထုတ်ပေးရန်နှင့် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံမှုများ ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်၍ တည်ဆောက်ထားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား ဝင်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
 2. ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ထုတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နေထိုင်သူများသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ International Nutrition Co., Ltd. အနေဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိမိမိတို့၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အခြားနိုင်ငံများ နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် သို့မဟုတ် သင့်လျော်မှုရှိစေရန် ဖော်ပြထားပေးခြင်းမရှိပါ။
 3. ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည် International Nutrition Co., Ltd. ၏ ဖော်မြူလာနို့နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိစေနိုင်သည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှု့ရန်ရွေးချယ်လိုက်ပါက International Nutrition Co., Ltd. အနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန် ရည်ရွယ်သည်ဟုသတ်မှတ်ပြီး သင်ရွေးချယ်လိုက်သောအရာအတွက် သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသင့်အနေဖြင့်သဘောထားပြီးဖြစ်သည်။
 4. စာရင်းသွင်းပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် သင်၏သုံးစွဲသူအမည်နှင့် စကားဝှက်ကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။ သင်၏သုံးစွဲသူအမည်နှင့် စကားဝှက်အား လုံခြုံသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီး မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှထုတ်ဖော် အသိပေးခြင်းပြုမည် မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍သင်၏သုံးစွဲသူအမည်နှင့် စကားဝှက်အား ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သုံးစွဲမှု သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖောက်ဖျက်မှုများ ရှိသည်ကို သိရှိသည် နှင့်တစ်ပြိုင်နက် သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားရန် တာဝန်ရှိသည်။ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အသုံးပြုသူများအား သုံးစွဲသူအမည်နှင့် စကားဝှက်များကို လိုအပ်ပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးပါရန် တောင်းဆိုခွင့် ရှိသည်။
 5. အကောင့်များအားလုံးကို ပုံမှန်အသုံးပြုနေသော အကျုံးဝင်သည့်ကိုယ်ပိုင် အီးမေးလ် လိပ်စာဖြင့်စာရင်းသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ အီးမေးလ် အသိပေးချက်များကို သင့်ထံသို့ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက် အီးမေးလ်လိပ်စာ ဖြင့် သို့မဟုတ် ယာယီအီးမေးလ်လိပ်စာဖြင့် စာရင်းသွင်းထားသော အကောင့်များကို ကြိုတင်သတိပေးခြင်းမရှိပဲ ဖျက်သိမ်းမည်ဖြစ်သည်။ IPs(internet Protocol address)ကိုအသုံးပြုပြီး International Nutrition Co., Ltd. အကောင့်အချို့၏ အသုံးပြုမှုကိုကွယ်ဝှက်ထားရန်ကြိုးပမ်းသည့် သုံးစွဲသူများ၏ အကောင့်များ သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ သုံးစွဲသူမဟုတ်ပါပဲလျက် နိုင်ငံတွင်းမှသုံးစွဲသူအဖြစ် ဟန်ဆောင်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုခုကို ကြားဝင်နှောင့်ယှက်ခြင်းပြုခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အထက်ပါကိစ္စရပ်များ ကိုကျူးလွန်ခဲ့သည့် အကောင့်များကို ဖျက်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။
 6. ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အရသာဖြစ်သည်။ International Nutrition Co., Ltd. နှင့် / သို့မဟုတ်၎င်းနှင့်တွဲဖက် ကုမ္ပဏီများသည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များ ပြည့်စုံမှု၊ တိကျမှု၊ တိကျမှု၊ ပြည့်စုံမှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်မဆို မည်သည့်ကိုယ်စား ပြုမှုကိုမျှ မပြုလုပ်ပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဖော်ပြ ထားသော အကြောင်းအရာများတွင်ပါဝင်သည့် အမှားအယွင်းများ ဖြတ်တောက် ချန်ရစ်ထားခြင်းများအတွက် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် တာဝန်မရှိပါ။ International Nutrition Co., Ltd. သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖန်တီးရာ၊ ထုတ်ဝေရာတွင် ပါဝင်သော အခြား အဖွဲ့အစည်းများသည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပါ အကြောင်းအရာများ အခြားဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသို့ သင်၏ ဝင်ရောက် အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ မတော်တဆဖြစ်စေ ဆက်လျဉ်း၍ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပျက်စီးမှုများနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်မရှိပါ။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဆိုရာတွင် သင်၏ ကွန်ပြူတာပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ထိခိုက်မှု၊ သို့မဟုတ် ကွန်ပြူတာများကို ကူးစက်စေနိုင်သော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို ဆိုလိုပါသည်။ သင်သည် International Nutrition Co., Ltd. အား အသရေဖျက်ခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ဉာဏပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်ခြင်းများအတွက် လျော်ကြေးပေးဆောင်ရန် စည်းကမ်းလိုက်နာ သဘောတူထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါ အချက်များကို ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာများကို သီးခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုသို့ ဖောက်ဖျက်ခြင်းမရှိလျှင် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အာမခံချက်အပါအဝင် အခြားရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် ခွင့်ပြုထားပါသည်။
 7. ဤစာမျက်နှာ၏ မူပိုင်ခွင့်သည် International Nutrition Co., Ltd. ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများသည် မူပိုင်ခွင့်နှင့်စီးပွားဖြစ်အသိပေးချက်များအားလုံး ကိုကာကွယ်ထားသည်ဆိုပါကကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သော အသုံးပြုမှုအတွက် အကြောင်းအရာများကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ အများပြည်သူ သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကူးယူခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ တင်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အစိတ်အပိုင်း တစုံတရာကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်းများကို International Nutrition Co., Ltd. ၏ ကြိုတင်ရေးသားထားသော ခွင့်ပြုချက်မပါဝင်ဘဲ ခွင့်မပြုပါ။ သင်သည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် တင်သောအခါ သင်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ဉာဏဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်လက်အောက်တွင် International Nutrition Co., Ltd. ၏ သီးသန့်မဟုတ်သော၊ ကမ္ဘာတဝန်းဖြစ်သော၊ တည်မြဲသော၊ မူပိုင်ခွင့်ကင်းလွတ်သော လိုင်စင်အရ အသုံးပြုခွင့်၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခွင့်၊ ဖြည့်စွက်ခွင့်၊ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခွင့်၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်၊ ဘာသာပြန်ဆိုခွင့်၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် ကမ္ဘာတဝန်းသို့ ဖြန့်ချီခွင့်ကို သင်၏ တာဝန်ခံမှုနှင့် ခွင့်ပြုပေးရမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် တင်သမျှ အချက်အလက်များအတွက် တာဝန်ယူရမည်ကို သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ သင်သည် ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် သင်တင်ထားသော အချက်အလက်များ၏ တရားဝင်ခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း၊ သင့်တော်ညီညွတ်ခြင်း၊ အခြားသူ တစ်ဦး တစ်ယောက်၏ ဉာဏဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်ကို မချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် အခြားသူတစ်ဦး တစ်ယောက်၏ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားမလုပ်ခြင်းတို့အတွက် တာဝန်ယူ ရမည်ဖြစ်သည်။
 8. ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ပါရှိသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှု အမှတ်အသားများ (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအားလုံး) သည် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး၊ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသေး၊ သို့မဟုတ်လျှင် International Nutrition Co., Ltd. ၏ သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွင် ပါဝင်သော မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမျှ International Nutrition Co., Ltd.၏ ခွင့်ပြုချက်မပါဝင်ဘဲ အသုံးပြုခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။ စည်းမျဉ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်မှလွဲ၍ ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအား အသုံးပြုမှုကို တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားသည်။ International Nutrition Co., Ltd. သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များ၊ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပါ အကြောင်းအရာများအပါအဝင် ဉာဏဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့ခြင်းအပါအဝင် အတတ်နိုင်ဆုံး ခုခံကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သင့်ကို အကြံပေးလိုပါသည်။
 9. အချက်အလက်များ၊ အကြံဉာဏ်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ စာများ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ မှတ်ချက်များ၊ စာမူများ၊ စာများ၊ ဂရပ်ဖစ်၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၊ တေးဂီတ၊ အသံ၊ ရုပ်ပုံများနှင့် အခြား အကြောင်းအရာများကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်း အရာ အချက်အလက်များမှ အချို့ကို International Nutrition Co., Ltd. မှ ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ထင်မြင်ယူဆချက်များနှင့် အမေးအဖြေမှတ်စုများမှ အမြင်များ စသည့် အကြောင်းအရာများကို အသုံးပြုသူများမှ တင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ International Nutrition Co., Ltd. အနေဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ပေးထားသော အကြောင်းအရာများကို မှန်ကန်တိကျ ပြည့်စုံပြီး အချိန်နှင့် တပြေးညီဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိသော်လည်း အသုံးပြုသူများတင်ထားသော အကြောင်းအရာအချက်အလက်များအတွက်မူ မှန်ကန်တိကျ ပြီးပြည့်စုံသော အရည်အသွေးဖြစ်ပါမည်ဟု အာမခံထားခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် အသုံးပြုသူများထံမှ အကြောင်းအရာများသည် သင့်အတွက် မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အကျိုးရလာဒ်များအား ခံစားရစေရန် အောက်ဖော်ပြပါ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည်။
 10. ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော လူ သို့မဟုတ် နေရာ၏ ရုပ်ပုံကို International Nutrition Co., Ltd. မှ ပိုင်ဆိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် International Nutrition Co., Ltd. ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပါ ရုပ်ပုံများအား အသုံးပြုခြင်းကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသော စည်းမျဉ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များအရ သီးခြား ခွင့်ပြုထားသည့်အပြင် ထပ်တိုး၍ တားမြစ်ထားပါသည်။ ရုပ်ပုံများအား ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုခြင်းသည် အကျိုးစီးပွား ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးဥပဒေများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် / သို့မဟုတ် အများပြည်သူ ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက် ခြင်းဖြစ်သည်။
 11. ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် အခြားအသုံးပြု သူများထံမှ အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သတ်၍ ဥပဒေနှင့် မညီသော လုပ်ဆောင်ချက် များအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ထံ အသိပေးလိုပါက ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အကြောင်းအရာများ နှင့်ပတ်သတ်၍ ဖော်ပြထားသော အလွဲသုံးမှု အသိပေးခြင်း လင့်ခ်တွင် ဝင်ရောက် အသိပေးနိုင်ပါသည်။
 12. ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စောင့်ရှောက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများမှ ပေးထားသော အကြောင်းအရာများသည် International Nutrition Co., Ltd. နှင့် ၎င်း၏ အသုံးပြုသူများသည် ဆေးပညာဆိုင်ရာ အကြံပေးချက်များ၊ ဆွေးနွေးခြင်းများ၊ ဥပဒေနှင့် ကျွမ်းကျင် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် တာဝန်ယူထားခြင်းမရှိကြောင်း နားလည်စေလိုပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စောင့်ရှောက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများမှ ပေးထားသော အကြောင်းအရာများသည် သတင်းအချက်အလက် ထောက်ပံ့မှုသာဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးအခြေအနေ သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာ ပြဿနာတစ်ရပ်နှင့်ပတ်သတ်၍ အနေအထား သို့မဟုတ် မေးခွန်းများ အတွက် ဆေးပညာဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်၊ ကျန်းမာရေး အကြံပြုချက် သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အကြံပြုချက်များ အစားထိုး ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။
 13. မှတ်ပုံတင်ခြင်း နမူနတောင်းဆိုခြင်း ကဲ့သို့သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် International Nutrition Co., Ltd. ကို မိမိသဘောဆန္ဒဖြင့် ပေးပို့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို International Nutrition Co., Ltd. ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လျှို့ဝှက်ချက် မူဝါဒအရ International Nutrition Co., Ltd. မှ သုံးစွဲကောင်း သုံးစွဲသွားနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအချက်အလက် များကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အတွင်းပိုင်း ဝင်ရောက်မှုများနှင့် ဝယ်ယူသူများ၏ လိုအပ်ချက်များ အရ အသုံးပြုကောင်း ပြုနိုင်ပါသည်။ ဖော်ပြပါအတိုင်း အချက်အလက် ပေးခြင်းအား ဖြင့်သင့်အနေဖြင့် International Nutrition Co., Ltd. သည် အထက် ဖော်ပြပါ အသုံးပြုမှုများအတွက် International Nutrition Co., Ltd. ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လျှို့ဝှက်ချက် မူဝါဒအရ အသုံးပြု မည်ဖြစ်သည်ကို နားလည်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
 14. International Nutrition Co., Ltd. ၏ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းတွင်မဆို သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ (ဥပမာ - ဖုန်းနံပါတ်, စာတိုက်လိပ်စာ, အိမ်လိပ်စာ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ, သို့မဟုတ် သင်သတ်မှတ်နိုင်သည့် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်) ကိုမျှ ထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုရန် အကြံပေးလိုပါသည်။ သင်ထုတ်ဖော်ပေးလိုက်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များမှ ဖြစ်ပွားသော နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများအတွက် International Nutrition Co., Ltd. မှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ International Nutrition Co., Ltd. မှ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကာကွယ်ပေးထားသော်လည်း အင်တာနက်ပေါ်တွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ သယ်ယူကူးပြောင်းခြင်းကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း လုံခြုံစိတ်ချရမည်ဟု အာမမခံပါ။ ထို့ကြောင့် သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ ခိုးယူခံရခြင်း၊ မသမာသောနည်းလမ်းဖြင့် ရယူခံရခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း ပျောက်ဆုံးခြင်းများအတွက် International Nutrition Co., Ltd.တွင် တာဝန်မရှိဟု ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
 15. ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အခြား တတိယအဖွဲ့အစည်းများမှ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၏ လင့်ခ်များ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ International Nutrition Co., Ltd. သည် ထို တတိယအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များတွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် ထိုဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု သို့မဟုတ် ထိုဝက်ဘ်ဆိုဒ်များအား ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် တာဝန်မရှိပါ။ အခြား တတိယအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များတွင် ပေးထားသော ချိတ်ဆက်လင့်ခ်များကိုလည်း International Nutrition Co., Ltd. မှ ထောက်ခံချက် ပေးမထားပါ။ ထို တတိယ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသို့ မိမိ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် တာဝန်ခံမှုအရသာ ဝင်ရောက် အသုံးပြုပါ။ International Nutrition Co., Ltd. ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ ထွက်ခွာပြီး အခြား တတိယအဖွဲ့အစည်းများ၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသို့ ဝင်ရောက်သောအခါ သတိရှိရန်နှင့် ထိုဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၏ စည်းမျဉ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ရှုရန် အကြံပေး လိုပါသည်။ ထိုဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၏ စည်းမျဉ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များသည် International Nutrition Co., Ltd. ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာမျှသာဖြစ်ပြီး International Nutrition Co., Ltd. ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ထိုဝက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင့် ထပ်ဆင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။
 16. International Nutrition Co., Ltd. သည် ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် အခြား ချိတ်ဆက်ထားသော ပြင်ပ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသို့ ဝင်ရောက်သောအခါ အချိန်မရွေး ဝင်ရောက်နိုင်မည်၊ အမှားအယွင်းကင်းကင်း၊ အနှောင့်အယှက်ကင်းကင်းနှင့် ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဟု အာမမခံထားပါ။
 17. International Nutrition Co., Ltd. သည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှ အချက်အလက်များကို ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှ သတင်းအချက်အလက်များသည် စာရိုက်အမှားများ သို့မဟုတ် နည်းပညာဆိုင်ရာ တိကျမှုမရှိခြင်းများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်မရွေး အသစ်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ International Nutrition Co., Ltd. သည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အချိန်မရွေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ သို့မဟုတ် ပိုကောင်းအောင် ပြုပြုနိုင်ပါသည်။
 18. International Nutrition Co., Ltd. သည် ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာကို အသစ်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် အထက်ပါ စည်းမျဉ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို အချိန်မရွေး ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
 19. International Nutrition Co., Ltd. သည် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို အကြောင်းပြချက်မရှိ ကန့်သတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အင်တာနက်လိပ်စာတစ်ရပ်မှ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို အကြောင်းပြချက်မရှိ တားမြစ်နိုင်ပါသည်။
 20. ဤစည်းမျဉ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များအား မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေအရ စီရင် မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး အငြင်းပွားမှု တစုံတရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက မြန်မာနိုင်ငံ တရားရုံး၏ တရားစီရင်ရေးသို့ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
Facebook Messenger & Careline
 1. International Nutrition Co., Ltd. သို့မဟုတ် ၎င်း၏ တွဲဖက်အဖွဲ့အစည်း များသည် Facebook messenger တွင် အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုမှုများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မျှဝေခြင်းများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍၊ အမှတ်မထင် သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်မရှိပါ။ ဆေးပညာဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်တောင်းခံမှုများအတွက် သင်၏ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေး အကြံပေးနှင့်သာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
 2. အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုခြင်း စကားစုများသည် လုံခြုံစိတ်ချရသော နည်းပညာပိုင်း သယ်ယူပို့ဆောင်မှုများနှင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ခေါ်ဆိုသူဘက်မှ ခွင့်ပြုချက်မပေးသ၍ ခေါ်ဆိုသူနှင့် International Nutrition Co., Ltd. ၏ လျှို့ဝှက်အဖြစ် ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
 3. ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းခေါ်စဉ်အတွင်း သို့မဟုတ် Facebook messenger မှ စကားပြောဆိုစဉ်အတွင်း ဥပဒေနှင့်မညီသော၊ ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေသော၊ အသေရေဖျက်မှုဖြစ်စေသော၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သော အကြောင်းအရာများ၊ ရာဇဝတ်မှု သို့မဟုတ် ဥပဒေချိုးဖောက်သည်ဟု ယူဆရစသော အပြုအမှုများကို အားပေးအားမြှောက်ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာများကို ပေးပို့ခြင်းမပြုပါနှင့်။
အစမ်းသုံး/ နမူနာပေးဝေခြင်း
 1. International Nutrition Co., Ltd. သည် အချိန်တစ်ခုအတွင်းတွင် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အစမ်းသုံး သို့မဟုတ် နမူနာပစ္စည်းများကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အခမဲ့ ပေးထားနိုင်ပါသည်။
 2. အခမဲ့ အစမ်းသုံး/ နမူနာပစ္စည်းများကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် တရားဝင်လိပ်စာရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်သာ ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
 3. ဝယ်ယူရန်မလိုပါ။
 4. လျှောက်ထားသူသည် လျှောက်လွှာတွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ပြီး အခမဲ့ အစမ်းသုံး ပစ္စည်းကို လက်ခံရယူရန် စည်းမျဉ်းနှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို သဘောတူလက်ခံပေးရပါမည်။ International Nutrition Co., Ltd. လျှောက်ထားသူ၏ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးခွင့်ရှိပြီး သက်သေ အထောက်အထား တောင်းခံခွင့်ရှိသည်။ International Nutrition Co., Ltd. သည် မပြည့်စုံသော လျှောက်လွှာများကိုလည်း ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။
 5. ထောက်ခံချက်ရရှိသော လျှောက်ထားသူများသည် အစမ်းသုံးပစ္စည်း ၁ ခု သို့မဟုတ် နမူနာ ပစ္စည်း ၁ ခုကိုသာ တောင်းခံခွင့်ရှိပါသည်။ တစ်ခုထက်ပိုမိုတောင်းခံသော လျှောက်ထားသူများ၏ လျှောက်ထားချက်များသည် အလိုအလျောက် ပယ်ဖျက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
 6. အခမဲ့ပေးသော အစမ်းသုံးပစ္စည်းနှင့် သို့မဟုတ် နမူနာ ပစ္စည်းများကို International Nutrition Co., Ltd. ထံသို့ လျှောက်လွှာအပြည့်အစုံရောက်ရှိပြီး ၂ ပတ်မှ ၃ ပတ်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အခမဲ့ပေးသော အစမ်းသုံးပစ္စည်းနှင့် သို့မဟုတ် နမူနာ ပစ္စည်းများ ပေးပို့ရန် ကြာမြင့်ချိန်သည် လျှောက်ထားသူ၏ နေရာဒေသပေါ် မူတည်ပါသည်။
 7. လျှောက်ထားသူ၏ သယ်ယူပို့ဆောင်မှု၊ ပေါ့ဆမှုနှင့် အမှားအယွင်းများကြောင့်အခမဲ့ပေးသော အစမ်းသုံးပစ္စည်းနှင့် သို့မဟုတ် နမူနာ ပစ္စည်းများ၏ ပျက်စီး ပျောက်ဆုံးမှု၊ ခိုးယူခံရမှုသည် International Nutrition Co., Ltd. ထံတွင် တာဝန်မရှိပါ။
 8. လျှောက်ထားသူတစ်ဦးချင်းစီသည် ယခု ထောက်ပံံ့ပေးမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများ၊ မတော်တဆမှုများအတွက် ကျိန်းသေ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
 9. လျှောက်ထားသူတိုင်းသည် အခမဲ့ အစမ်းသုံး နမူနာပစ္စည်း လျှောက်ထားရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အရေးယူမှုများ၊ တောင်းခံမှုများစသည့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ရပ်များအတွက် International Nutrition Co., Ltd. နှင့် တွဲဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လက်ခွဲကုမ္ပဏီများကို အကျိုးပျက်စီးစေမှုမဖြစ်စေရန်၊ ခုခံကာကွယ်ပေးရန်နှင့် လျော်ကြေးငွေပေးရန် သဘောတူညီထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
 10. International Nutrition Co., Ltd. သည် မှားယွင်းမှုများ၊ ပေါ့ဆမှုများ၊ ဖြတ်တောက်ခံရခြင်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေး ပြတ်တောက်မှုများနှင့် သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာစနစ်၊ တယ်လီဖုန်းလိုင်းများ၊ ဆာဗာများ၊ အွန်လိုင်း ထောက်ပံ့ရေးများ၊ ဝန်ဆောင်မှု ထောက်ပံ့ရေးများ၊ အင်တာနက်နှင့် သို့မဟုတ် အင်တာနက်စာမျက်နှာ နှင့် ပတ်သတ်၍ မအောင်မြင်မှုများအတွက် တာဝန်မရှိပါ။
 11. International Nutrition Co., Ltd. သည် အခမဲ့ အစမ်းသုံး နမူနာနှင့် ပတ်သတ်၍ စည်းမျဉ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ ထပ်မံ့ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းများကို ကြိုတင်အသိပေးစရာမလိုဘဲ ပြုလုပ်ခွင့်ရှိသည်။ International Nutrition Co., Ltd. သည် အခမဲ့ အစမ်းသုံး နမူနာများကို စတင်ကမ်းလှမ်းခြင်းကိုလည်း ကြိုတင် အသိပေး အကြောင်းကြားစရာမလိုဘဲ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခွင့်ရှိသည်။
ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်း
 1. ကျွန်ုပ်တို့သည် အသုံးပြုသူများမှ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် တင်ထားသော အကြောင်းအရာများကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ရေးသားခြင်းများ မပြုလုပ်ပါ။ သို့သော် အသုံးပြုသူများမှ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် တင်ထားသော အကြောင်းအရာများကို လက်ခံရန် ငြင်းဆိုခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် လွဲပြောင်းပေးခြင်းများ၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းများ၊ စိစစ်ခြင်းများ၊ ပြင်ဆင်ရေးသားခြင်းများကို (ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်သော်လည်း) ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် အကြွင်းမဲ့ အခွင့်အရေးရှိပါသည်။
 2. International Nutrition Co., Ltd. မှ သင်၏ ပံ့ပိုးခြင်းကို လက်ခံပေးထားသောကြောင့်၊ သင့်အနေဖြင့် သင်၏ ပံ့ပိုးခြင်းသည် ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ကြောင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေကို မချိုးဖောက်ကြောင်း၊ International Nutrition Co., Ltd. မှ အခကြေးငွေပေးရန်မလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကို ခွင့်ပြုကြောင်း၊ သင်သည် အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးပါက ပံ့ပိုးခြင်းသည် မိဘ အုပ်ထိန်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း အာမခံရမည်ဖြစ်သည်။
 3. ဥပဒေနှင့်မညီသော၊ အသရေဖျက်လိုသော၊ အရှက်ရစေလိုသော၊ ထိခိုက်စေလိုသော၊ အလွဲသုံးလိုသော၊ သို့မဟုတ် တည်ဆဲဥပဒေအရ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်လိုသော၊ အများပြည်သူ စိတ်မချမ်းမြေ့စေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခွင့် မပေးပါ။ အထူးသဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အမြင်အရ၊ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေသော သို့မဟုတ် အခြား အသုံးပြုသူများကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လွတ်လပ်ခွင့် ချိုးဖောက်သော မည်သည့်အရာကိုမျှ ပေးပို့ခွင့်မပြုပါ။ ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို နှောင့်ယှက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသော အန္တရာယ်ရှိသော ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ၊ ဖိုင်များ ကို ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် ပေးပို့ခွင့်မပြုပါ။ ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုနှင့် အသုံးပြုသူများကို နှောင့်ယှက်မည့် မည်သည့်အရာကိုမျှလုပ်ဆောင် ခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုထားသည်မှလွဲ၍၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲရန် သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခွင့်မပေးပါ။
 4. International Nutrition Co., Ltd. သည် အသုံးပြုသူများ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အပြည့်အဝ ခံစားနိုင်စေရန် အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်းတွင်း စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ထားပါသည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းအတွင်း စည်းမျဉ်းများသည် ဆက်သွယ်မှုများကို လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်နှင့် အသုံးပြုသူများကို အကာအကွယ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
  • ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ ပံ့ပိုးမှုများသည် ကျိုးသင့်ကြောင်းသင့်ဖြစ်ရန်နှင့် ယဉ်ကျေးရန် သတိပြုပါ။
  • နှောင့်ယှက်ခြင်းများ၊ အလွဲသုံးခြင်းများ၊ခြိမ်းခြောက်သည့် အပြုအမူများမရှိရပါ။ ပံ့ပိုးမှုများသည် အပြုသဘောဆောင်ပြီး ယဉ်ကျေးသော မှတ်ချက်များဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်ရှိသော သို့မဟုတ် နှောင့်ယှက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသော မှတ်ချက်များမဖြစ်ရပါ။
  • တရားမဝင်သော၊နှောင့်ယှက်သော၊ အသရေဖျက်သော၊ ခြိမ်းခြောက်သော၊ ဖျက်စီးသော၊ ညစ်ညမ်းသော၊ လိင်မှုဆိုင်ရာ ထင်သာမြင်သာရှိသော၊လူမျိုးရေး ခွဲခြားသော၊ ဘာသာရေးခွဲခြားသော၊စိတ်ညစ်ညူးစေသာ စသည့် ဥပဒေနှင့် မညီသော၊ ကန့်ကွက် စရာဖြစ်သော အကြောင်းအရာများ ခွင့်မပြုပါ။
  • ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူများကို အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ နေရာစုံမှ မကြာခဏ ဝင်ရောက်ခြင်း ပြုလုပ်ပါက သင်၏ အကောင့်ကို အရေးယူမှု ပြုလုပ်ပါမည်။
  • သည်းခံစိတ်မွေးပါ၊ အသုံးပြုသူများသည် အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားမျိုးစုံဖြစ်နိုင်ပြီး တက်မြောက်မှုမျိုးစုံဖြစ်နိုင်ပါသည်။
  • သင်၏ အမြင်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရာတွင် အခြားသူများအပေါ် မည်သို့သက်ရောက်မှု ရှိမည်ကို သတိပြုစေလိုပြီး ထုတ်ဖော် ပြောဆိုချိန်တွင် မည်သူတို့ အွန်လိုင်းရှိနေသည်ကို သတိချပ်စေ လိုပါသည်။
  • မြန်မာအခြေစိုက် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သောကြောင့် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စိစစ်သူများ နားလည်စေရန် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် မြန်မာဘာသာ စကားနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို အသုံးပြုစေလိုပါသည်။
  • သင့်အတွေ့အကြုံအရ အသုံးဝင်မည်ဟု ယူဆသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စာအုပ်များ၊ဝက်ဘ်ဆိုဒ်လိပ်စာများ အကြံပြုခြင်းကို ကြိုဆိုပါသည်။ သို့သော်၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် မဆီလျော်သောဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ (ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ အလွဲသုံး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ)နှင့် စီးပွားဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်အရ အသုံးပြုသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ ဟု ထင်မြင်ယူဆပါက အရေးယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ International Nutrition Co., Ltd. သည် ထိုသို့သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အကြံပြုသော အကြောင်းအရာများအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
  • စီးပွားဖြစ် မက်ဆေ့များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ မက်ဆေ့များကို ခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ဖိုရမ်သည် မိဘများနှင့် မိခင် ဖခင်လောင်းများအတွက်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုသူများအတွက် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ချန်နယ်မဟုတ်ပါ။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်များ သည် ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး သင့်အကျိုးစီးပွားအရ၊ ငွေကြေးအရ၊ စီးပွားဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ထောက်ခံချက်များ မပါဝင်ရန် သတိပြုစေလိုပါသည်။ အတုအယောင်များ ခွင့်မပြုပါ။
  • မသင့်တော်သော အသုံးပြုသူအမည်များ( ညစ်ညမ်းအမည် များ၊အလွဲသုံးထားသော အမည်များ) ခွင့်မပြုပါ။
  • အဖွဲ့အစည်း စိစစ်သူ သည် မက်ဆေ့များကို အချိန်မရွေး ပေးပိုနိုင်၊ကြားဖြတ်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်၊ ပြုပြင်နိုင်၊ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
  • အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သော၊အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သော တုံ့ပြန်ချက်များကို ကြိုဆိုပါသည်။ သို့သော်၊ သင်၏ မှတ်ချက်များသည် အဖွဲ့အစည်း စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဂရုပြုပါ။ သင်သည် အများပြည်သူ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ၊ ရိုင်းစိုင်းသော အပြုအမူဖြင့် မကြာခဏ မှတ်ချက်ပေးလေ့ရှိပါက သင်၏ မှတ်ချက်ကို နှောင့်ယှက်မှုအဖြစ် မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ထိုကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များကို အရေးယူခွင့်ရှိပါသည်။ သို့မဟုတ် ထို ပုဂ္ဂိုလ်များအား တာဝန်ရှိသူများ သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိသော ကုမ္ပဏီအား အရေးယူပေးရန် ကူညီခွင့်ရှိပါသည်။
  • မှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များရစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြံပေးများသည် အဖွဲ့အစည်းသို့ အခါအားလျော်စွာ ဝင်ရောက်ပါမည်။
  • အဖွဲ့အစည်းသည် ဖော်မြူလာနို့နှင့် ပတ်သတ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များမှ ဆွေးနွေးထားသော မှတ်ချက်နှင့် ဆွေးနွေးချက်များ ပါရှိကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ အမှတ်ထားပေးပါ။ ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားသော အမြင်များအားလုံးသည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် အသုံးပြုသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီမှဖြစ်၍ International Nutrition Co., Ltd. နှင့် ဆက်နွယ်မှု မရှိပါ။
  • အဖွဲ့အစည်းသည် ဖော်မြူလာနို့နှင့် ပတ်သတ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များမှ ဆွေးနွေးထားသော မှတ်ချက်နှင့် ဆွေးနွေးချက်များ ပါရှိကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ အမှတ်ထားပေးပါ။ ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားသော အမြင်များအားလုံး သည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီမှဖြစ်၍ International Nutrition Co., Ltd. နှင့် ဆက်နွယ်မှု မရှိပါ။
  • ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုနေစဥိ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ၎င်းပြောကြားထား သူမဟုတ်ဘဲ ဖြစ်နေနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင် သူတိုင်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။
  • ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များပေးရာတွင် အတတ်နိုင်ဆုံး တွေးတောဆင်ခြင်ပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များတွင် အမည်၊ လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်၊ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်၊ဓာတ်ပုံများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
  • အွန်လိုင်းမှတဆင့် ဆက်သွယ်သိကျွမ်းသောသူများနှင့် တွေ့ဆုံသောအခါ သတိပြုပါ။ တွေ့လိုပါက အများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သော နေရာတွင် နေ့အခါ တွေ့ဆုံပါ။ မိမိကိုယ်ကို လုံခြုံမှုရှိစေရန် အခြားသူများအား သင်ရှိနေသော နေရာနှင့် မည်သည့်အချိန် တွေ့ဆုံမည်ကို ပြောကြားထားပါ။ သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံသောအခါ အဖော်ခေါ်သွားပါ။
  • အဖွဲ့အစည်း စည်းမျဉ်းများကို မလိုက်နာပါက၊ သင်၏ ထောက်ပံ့မျှဝေမှု မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ပယ်ဖျက်ခံရ ကြောင်း အီးမေးလ် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအီးမေးလ်တွင် အဖွဲ့အစည်း စည်းမျဉ်းများကို မလိုက်နာပါက သင်၏ အကောင့်ကို အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေး အကြောင်းကြားစာ လည်း ပါမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ အကောင့် သို့မဟုတ် ဆက်စပ် အကောင့်များကို စိစစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်း သို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရပ်ဆိုင်း သို့မဟုတ် ရာသက်ပန် ပိတ်သိမ်းခံရသည်အထိ အရေးယူမည် ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း စည်းမျဉ်းများသည် မပြီးဆုံးသေးဘ ဲ ကြိုတင်ကြေညာခြင်း ပြုရန်မလိုဘဲ အချိန်မရွေး ထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်
စည်းမျဉ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပတ်သတ်၍ တစုံတရာ မေးမြန်းလိုပါက, ၀၁-၃၅၆၅၂၇၀ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မူပိုင်ခွင့်
မူပိုင်ခွင့် © International Nutrition Co., Ltd. မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီး။

Important Notice
မိခင်နို့သည် ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ကလေးအသက် (၆)လအထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းတိုက်ကျွေးရန် ညွှန်ကြားထားပါသည်။ အချိန်မတိုင်ဘဲ ဖြည့်စွက်စာကျွေးခြင်း၊ နို့ဘူးဖြည့်စွက်တိုက်ကျွေးခြင်းသည် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းအပေါ် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ကလေးအသက် (၆)လပြည့်ပြီးချိန်မှစ၍ အခြားအစားအသောက်များပါ ဖြည့်စွက်ကျွေးရန်လိုပြီး၊ မိခင်နို့ကို ကလေးအသက် (၂)နှစ် (သို့) (၂)နှစ်ကျော်သည်အထိ ဆက်လက်တိုက်ကျွေးရပါမည်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရန် အခက်အခဲရှိ၍ နို့မှုန့်တိုက်ကျွေးလိုပါက အကောင်းဆုံး အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်မည့် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ။